Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/defaults.php on line 16 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/common.php on line 73 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/common.php on line 93 Inexplicable Odeur : INEXPLICABLE ODEUR

Català


» DESCARREGAR DOCUMENT
En una realitat en la que s’ha perdut la relació entre un món natural i els seus atributs, ja ens sembla retòric el discurs que les coses no fan olor al que havien de fer, que ja res té el sabor del que li és pertinent, en un moment en que aquestes propietats resten a la deriva, ens queda només un desdibuixat record del que en un moment fou.

La perdua d'aquesta «naturalitat» (terme per altre banda molt devaluat) en les relacions interpersonals sembla esdevenir la moneda de canvi contemporànea. La transmutació d'un estat natural en el diàleg per un altre forma dislocada i excessivament maquillada en l'intercanvi afectiu em porta a desarrollar un projecte que a partir d'una reflexió des d’un punt de vista social, antropològic inclús, sobre la cultura dels olors i el lligam cada vegada més distant amb els referents que els hi son naturals, representa d'una forma metafòrica aquesta mateixa condició humana tant en boga.

Inexplicable Odeur sorgeix a partir d’aquesta reflexió previa i es projecta com una obra que pretén activar unes reflexions posteriors al receptor.
És en aquest marc que Inexplicable Odeur sugereix unes noves aparences que sí d’acord “enganyen’’, pero ja hem assumit aquest fet darrerament, ara proposem reflexionar’hi.Inexplicable Odeur és una obra que a través d'una formalització minimalista , d'aspecte pulcre pero també poètic, despren absurd i desconcert amb un rigor científic.

Unes plantes que a priori no es caracteritzen per tenir olor natural se’ls hi atribueixen en aquest projecte uns atributs d’olor que ens transportaran a altres realitats.Neix d’aquesta forma un re-descobriment del concepte ja prou subjectiu de “l’exòtic”, en un megamix d’atributs olfatius assignats de forma artifical.

Inexplicable Odeur en una versió 1.0 del projecte estableix una reflexió sobre la deriva perceptiva en la que ens trobem en relació amb determinats atributs del nostre entorn natural. Es projecta una obra que a través d’un univers d’olors inventat vol sensibilitzar-nos d’una forma crítica com a receptors.

En la fase 2.0 del projecte es desarrollarà una col.lecció de plantes, sel.leccionades per no tenir olor propia, i que modificades a través de nanotecnologia se’ls “implantarà” l’olor d’un perfum , generant un nou fomat en la perfumeria que s'acosta a allò escultòric. En el moment en el que ja ha deixa’t de sorpendren’s els atributs naturals aplicats a allò dissenyat per l’home,artifical (el sabó fa olor de llimona, de kiwi, o d’una fruita que ni tant sols coneixem); i la modificació genètica ens ha portat a realitats que hem assumit tot oblidant l’origen natural, els inicis, aquella rosa vermella. En aquest punt de deliri perceptiu Inexplicable Odeur inaugura una proposta que vol fer-nos pensar.
Absurd hauria estat que un home primitiu hagués atrezzat la seva aparença olfativa amb un olor que no li era propi, animals, altres cohetanis, haurien quedat desconcertats. En aquesta assumpció de l’artificalització del que és natural, el projecte que proposo ens trasllada a una reflexió sobre el transcurs dels esdeveniments naturals i com hem anat alterant-los i reconeixent-los en noves realitats perceptives.

Castellano


» DESCARGAR DOCUMENTO
En una realidad en la que se ha perdido la relación entre el mundo natural y sus atributos, el discurso de que las cosas no huelen como deberían y de que ya nada tiene el sabor que le es pertinente se nos antoja retórico. En un momento en que estas propiedades van a la deriva, sólo nos queda un difuso recuerdo de lo que en un momento fueron.
La pérdida de esta «naturalidad» (término por otro lado muy devaluado) en las relaciones interpersonales parece haberse convertido en la moneda de cambio contemporánea. La transmutación de un estado natural en el diálogo por otra forma dislocada y excesivamente maquillada en el intercambio afectivo me lleva a desarrollar un proyecto que, a partir de una reflexión desde un punto de vista social, antropológico incluso, sobre la cultura de los olores y el vínculo cada vez más distante con los referentes que les son propios, representa de una forma metafórica esta misma condición humana tan en boga.
Inexplicable Odeur surge a partir de este planteamiento y se proyecta como una obra que pretende activar reflexiones posteriores en el receptor.En este marco, Inexplicable Odeur sugiere unas nuevas apariencias, las cuales, efectivamente, «engañan», pero éste es un hecho que ya tenemos asumido, por lo que ahora proponemos reflexionar al respecto. A través de una formalización minimalista, de aspecto pulcro mas poética, Inexplicable Odeur desprende absurdo y desconcierto cargados de rigor científico.El proyecto atribuye a unas plantas que a priori no se caracterizan por tener olor natural aromas que nos transportan a otras realidades. De este modo se redescubre el concepto ya suficientemente subjetivo de «lo exótico», en un megamix de atributos olfativos asignados de forma artificial.En una versión 1.0 del proyecto, Inexplicable Odeur plantea una reflexión en torno a la deriva perceptiva en la que nos hallamos sumidos en relación con determinados atributos de nuestro entorno natural. Se proyecta una obra que a través de un universo de olores inventados pretende sensibilizarnos de una forma crítica como receptores.En la fase 2.0 del proyecto, se modificarán mediante nanotecnología una serie de plantas seleccionadas por no tener un olor propio y se les «implantará» un perfume, acción con la que se generará un nuevo formato en perfumería que se acerca a lo escultórico. En un momento en que la aplicación de características naturales a objetos diseñados por el ser humano ha dejado de sorprendernos, lo artificial (jabones con olor a limón, a kiwi o a una fruta que ni siquiera conocemos) y la modificación genética nos han transportado a realidades que hemos asumido mientras olvidamos el origen esencial, la génesis, esa rosa roja. En este punto de delirio perceptivo, Inexplicable Odeur inaugura una propuesta que invita a la reflexión. Absurdo habría sido que un hombre primitivo hubiera atrezzado su apariencia olfativa con un olor que no le era propio; los animales y sus coetáneos habrían quedado desconcertados. En esta asunción de la artificialidad de lo originario, el proyecto que propongo nos traslada a una reflexión en torno al transcurso natural de los acontecimientos y a cómo hemos ido alterándolos y reconociéndolos en nuevas realidades perceptivas.

Français


» TELECHARGÈR LE DOCUMENT
Dans une réalité où l’on a perdu toute relation entre le monde naturel et ses attributs, le discours selon lequel les choses n’ont plus l’odeur qu’elles devraient avoir et que rien n’a la saveur qui lui correspond, nous semble rhétorique. À un moment où ces propriétés vont à la dérive, il ne nous reste qu’un souvenir estompé de ce que tout cela fut de son temps.
La perte de cette « naturalité » —terme par ailleurs très dévalué— dans les relations interpersonnelles semble devenir la monnaie d’échange contemporaine. La transmutation d'un état naturel en dialogue pour une autre forme disloquée et excessivement maquillée dans l’échange affectif me mène à développer un projet qui, en partant d'une réflexion d’un point de vue social, anthropologique même, autour de la culture des odeurs et du lien de plus en plus distant avec les référents où elles sont naturelles, représente d'une manière métaphorique cette même condition humaine si à la mode.
Inexplicable Odeur a surgi de cette analyse préalable et se projette comme une œuvre qui vise à activer des réflexions postérieures chez le récepteur.
C’est dans ce cadre qu’Inexplicable Odeur suggère de nouvelles apparences qui « trompent », en effet, même si dernièrement nous avons assumé ce fait. Nous proposons maintenant d’y réfléchir. Au travers d'une formalisation minimaliste d'aspect soigné mais aussi poétique, Inexplicable Odeur est une œuvre qui exhale l’absurdité et le trouble avec une rigueur scientifique.
Dans ce projet, on dote des plantes qui a priori ne se caractérisent pas par leur odeur naturelle d’attributs d’odeur qui nous transporteront dans d’autres réalités. Naît ainsi une redécouverte du concept déjà suffisamment subjectif de ce qui est « exotique », dans un mégamix d’attributs olfactifs assignés de manière artificielle.
Dans la version 1.0 du projet, Inexplicable Odeur présente une réflexion autour de la dérive perceptive dans laquelle nous sommes immergés en ce qui concerne certains attributs de notre environnement naturel. L’œuvre projetée a pour but de nous sensibiliser de manière critique en tant que récepteurs, au travers d'un univers d’odeurs inventé.
Dans la phase 2.0 du projet, un ensemble de plantes seront sélectionnées pour leur absence d’odeur propre, et elles seront modifiées par nanotechnologie. On leur « implantera » un parfum, ce qui sera à l’origine d’un nouveau format dans la parfumerie s’approchant de la sculpture. À une époque où l’application de caractéristiques naturelles à des objets conçus par l’homme, des objets artificiels donc —savon avec une odeur de citron, de kiwi ou d’un fruit quelconque que l’on ne connaît même pas— a cessé de nous surprendre, et dans laquelle la modification génétique nous mène à des réalités que nous assumons tout en oubliant l’origine naturelle, les débuts, cette rose rouge…, à ce point de délire perceptif, Inexplicable Odeur inaugure une proposition qui invite à la réflexion.
Il aurait été absurde qu’un homme primitif ait accessoirisé son apparence olfactive avec une odeur qui ne lui aurait pas été propre ; les animaux et ses autres contemporains en auraient été tout à fait déconcertés. En assumant le présent artifice de la naturalité, le projet que je propose nous oblige à envisager une réflexion sur le cours des événements naturels et sur la manière dont nous les avons alternés et reconnus dans de nouvelles réalités perceptives.

English


» DOWNLOAD DOCUMENT
In a reality in which the relationship between a natural world and its attributes has been lost, the discourse which claims that things do not have the smell they ought to have, that nothing tastes of what it should, strikes me as empty rhetoric at a moment in time when these properties have gone adrift, when we have only a vague memory of what they used to be.The loss of this ‘naturalness’ — itself a much devalued term — in interpersonal relationships seems to have become a contemporary commonplace. The transmutation of a natural state in dialogue into a dislocated and excessively primped form in affective exchange has prompted me to develop a project which — on the basis of a reflection from a social, even anthropological, perspective on the culture of smells and the increasingly distant link to the referents that are natural to it — represents in metaphorical form this human condition that is so much in vogue.Inexplicable Odeur emerges from this prior reflection and is projected as a work which attempts to activate subsequent reflections in the recipient.This is the framework within which Inexplicable Odeur suggests new appearances that do indeed ‘deceive’; but we have already accepted this fact of late, and I now propose to reflect on it. Inexplicable Odeur is a work that by means of a minimalist formalization, smart in appearance but also poetic, engenders a sense of the absurd and unease with scientific rigour.Certain plants which are not in principle characterized by their natural scent are endowed in this project with attributes of smell that transport us to other realities. This brings about a re-discovery of the already inherently subjective concept of ‘the exotic’, a megamix of artificially assigned olfactory attributes.In version 1.0 of the project Inexplicable Odeur establishes a reflection on the perceptual dérive in which we find ourselves in relation to certain attributes of our natural environment. This is a work that sets out to sensitize us by means of an invented universe of smells, critically raising our awareness as receptors.Phase 2.0 of the project will put together a collection of plants, chosen because they have no smell of their own, which will be modified using nanotechnology to ‘implant’ in them the smell of a perfume, generating a new format in perfumery close to that of sculpture. Ours is an age in which we are no longer surprised by the application of natural attributes to artificial products designed by humans (soap smells like lemon, like kiwi, or like some completely unknown fruit), in which genetic modification has led us to realities that we now take for granted, entirely forgetting the natural source, the origins of that red rose. At this point of perceptual delirium Inexplicable Odeur puts forward a proposal that seeks to make us think.It would have been absurd for a primitive human to mask his olfactive identity with a smell that was not his own: animals and peers alike would have been bewildered. On this assumption of the artificialization of what is natural, the project I am proposing invites us to reflect on the course of natural events and how we have been altering these and recognizing them in new perceptual realities.
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 182 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 182 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 182 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/home/marcserra.net/web/odeur/ndxz-studio/lib/statistics.php on line 203